Súčasťou aktivity je vypracovanie technických projektov a dokumentov potrebných k rozhodnutiam a k povoleniam úradov k realizácii priamych ochranárskych aktivít.

 

Dosiahnuté výsledky:

- vypracovaný technický projekt k výstavbe prístrešku pre ustajnenie zvierat v rámci aktivity C2 - model extenzívneho hospodárenia a manažmentu lúk (27.5.2015). Podaná žiadosť o stavebné povolenie (1.7.2015). 

- vypracovaný technický projekt k územnému a stavebnému rozhodnutiu na výstavbu pozorovateľne na Žitavskom luhu (február 2017).

- od októbra 2016 do marca 2017 zrealizované geodetické práce na Žitavskom luhu. Podrobne sa zamerali časti územia, ktoré sú dôležité z pohľadu revitalizácie v území. Geodetické údaje budú potrebné pre matematické modelovanie, štúdie (A2) a prípravu technických projektov.

- ku koncu novembra 2017 ukončené geodetické práce na Parížskych močiaroch. Náročný terén a prostredie vyžadovali špeciálny prístup k meraniam v močiari využitím špeciálneho stroja.

- v roku 2018 sa intenzívne pracovalo na základe hydrogeologických štúdií, geodetických meraní a matematických modeloch na technických projektoch revitalizácie, ktoré boli vypracované ku koncu marca 2019. Následne bola projektová dokumentácia prerokovaná s kompetentnými stranami, upravená podľa požiadaviek a pripravená na proces ďalšieho konania v roku 2020.

 

Obr. 1: Návrh revitalizácie biotopov otvorenej vodnej hladiny v CHVÚ Parížske močiare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Návrh revitalizácie riečnych ramien v CHVÚ Žitavský luh