Hospodárime ekologicky vhodnými spôsobmi. Máme záujem o prenájom alebo odkúpenie ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, ostatných plôch, vodných plôch v katastrálnych územiach obcí Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Žitavce, Vlkas, Gbelce, Nová Vieska, Svodín, Strekov. Vrátane pozemkov mimo chránených území.

Na našich pozemkoch používame hnoj z vlastného chovu zvierat, zúrodňujeme pôdu trvalo udržateľným spôsobom, plodiny pestujeme bez použitia pesticídov, realizujeme organické poľnohospodárstvo.

V prípade záujmu o prenájom alebo odpredaj Vašej pôdy nás môžete kontaktovať na číslach 0907149152, 0949489761, 0950548328, alebo e-mailom podunajsko@podunajsko.sk. Konkrétne podmienky zmlúv upresníme na osobnom stretnutí. Sídlime v obci Maňa (okres N. Zámky). Ďakujeme za dôveru. Prenajímatelia získajú okrem riadneho nájomného aj iné výhody.

 

Správne obhospodarovanie pôdy považujeme za jeden zo základných pilierov udržateľného využívania prírody. Pred 60 rokmi prebehla v Československu kolektivizácia poľnohospodárstva, ktorá zničila vzťah ľudí k pôde a krajinu, a jej dôsledky sa na absolútnej väčšine obhospodarovanej pôdy prejavujú dodnes. Je tým najmä zlikvidovanie trvalej zelene, znečistenie povrchových a podzemných vôd zvyškami hnojív a chemikáliami, kontaminované potraviny, ohrozené a vyhynuté rastlinné a živočíšne druhy, pôdna erózia.

Naša organizácia s týmto stavom nesúhlasí a sama prevádzkuje odlišné spôsoby hospodárenia, ako aj ponúka slušné podmienky nájomných zmlúv bez právnických „kľučiek“. Ak vlastníte pôdu a máte záujem na tom, aby sa vyššie spomenuté negatívne javy na vašich pozemkoch nevyskytovali, ponúkame Vám možnosť nám vašu pôdu prenajať alebo odpredať. Na tejto pôde garantujeme vlastníkom environmentálne vhodné spôsoby obhospodarovania a tým čistejšie životné prostredie a zdravšie potraviny. Súčasné nájomné zmluvy nie sú prekážkou nadviazania spolupráce.