Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín EÚ a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ: smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 2009/147/EHS (kodifikované znenie z 30. novembra 2009) o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive); smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch - Habitats Directive).
Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území: osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia; osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

 

Chránené vtáčie územia

Územia, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu európskym druhom voľne žijúceho vtáctva tzv. SPA územia (Special protection areas) sú vyhlasované na základe smernice EÚ o vtákoch. Táto smernica sa prostredníctvom nového Zákona o ochrane prírody (účinný od 1.1.2003) stála súčasťou nášho právneho systému a spomínané SPA územia budú na Slovensku tvoriť osobitnú kategóriu chránených území tzv. Chránené vtáčie územia.

Aby bolo možné tieto územia kvalifikovane určiť a vymedzenie aj zdôvodniť je nevyhnutné mať k dispozícií dostatok kvalitných ornitologických údajov. Tie musia obsahovať údaje o výskyte druhu na jednotlivých lokalitách ale aj odhad početností a trendy vývoja populácií. Údaje ktoré budú podkladom pre vyhlasovanie území budú zároveň používané ako referenčná hodnota pri sledovaní ďalšieho vývoja populácií v území. Povinnosťou členských štátov urobiť nevyhnutné opatrenia aby nedošlo k zhoršeniu situácie vo vzťahu k ochrane druhov v daných územiach a podávať Komisii každé tri roky o vývoji správu. Preto je nevyhnutné aby východzie údaje skutočne odrážali stav populácií v jednotlivých územiach.

Na Slovensku je identifikovaných a vyhlásených 42 CHVÚ (zoznam  a  doplnenie). Ďalšie informácie o chránených vtáčích územiach nájdete na tomto mieste.

 

Územia európskeho významu

Územia európskeho významu sa vyhlasujú vybrané európsky významné  druhy  živočíchov   (bezstavovce, ryby, obojživelníky plazy, cicavce), rastlín  alebo pre biotopy,  ktoré sú v Európe ohrozené vymiznutím alebo sú ináč mimoriadne cenné.  Z našich  živočíchov  môžeme spomenúť  napríklad raka riavového, bystrušku potočnú, fúzača veľkého, roháča veľkého, boleňa dravého, hlavátku podunajskú, mloka karpatské, kunku žltobruchú, korytnačku močiarnu, bobra, vydru medveďa hnedého (úplný zoznam živočíchov )
 Z našich rastlín sú  do zoznamov zahrnuté napríklad: poniklec slovenský, prilbica tuhá moravská, mečík močiarny, črievičník papučkový, alebo lykovec muránsky (úplný zoznam rastlín ) .
Biotopy sú zastúpené  napríklad  Panónskymi slanými stepiami a slaniskami,  Xerotermnými krovinami, Aktívnymi vrchoviskami,  Horskými kosnými lúkami,  Kyslomilnými bukovými lesmi a podobne (úplný zoznam biotopov)

ÚEV sú vyhlasované v zmysle smernice o biotopoch  a  spolu s chránenými vtáčími územia spoluvytvárajú sústavu NATURA 2000, v našej legislatíve sa uvádza pod označením Súvislá európska sústava chránených území.  Prehľadný popis území s možnosťou vyhľadávania  nájdete tu.

Územia európskeho významu predstavujú mimoriadne cenné biotopy z pohľadu Európskej únie, ktorých zachovanie je nevyhnutné pre prosperitu a rozmnožovanie európsky významných druhov rastlín a živočíchov preto je našou povinnosťou zabezpečiť ich náležitú ochranu.