Chránené vtáčie územie Parížské močiare sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a Podunajskej pahorkatiny na povodí potoka Paríž v nadmorskej výške 120 – 125 m n. m. Územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnom území obcí Gbelce, Nová Vieska a Strekov. Povodie potoka Paríž leží v Hronskej pahorkatine, prevažuje rovinný až pahorkatinný reliéf s relatívnymi výškovými rozdielmi od niekoľkých metrov po 100-200 m. Jeho údolie je pomerne úzke, ale v hornej časti lokality sa rozširuje a vytvára panvu cca 3 km dlhú a 1 km širokú. V Gbelciach sa údolie prudko zužuje a vytvára úzke hrdlo. Potok Paríž je pravostranný prítok Hrona pred jeho ústím do Dunaja.

Najvýznamnejšou skupinou živočíchov, ktoré sú aj hlavným predmetom ochrany Parížskych močiarov, sú však vtáky. Dodnes tu bolo zaznamenaných až 171 druhov, z ktorých 67 tu hniezdi. CHVÚ je charakteristické porastami trstiny (Phragmites australis), ktorá tu vytvára rozsiahly súvislý vegetačný pokryv a zaraďuje tak Parížske močiare medzi najväčšie biotopy trstín na Slovensku. S charakterom územia súvisí aj rad problémov spočívajúci v postupnom zarastaní a zazemňovaní územia zapríčineného reguláciou potoka Paríž, zmenou vodného režimu a hospodárenia v území.

Parížske močiare boli identifikované a  vyhlásené za chránené vtáčie územie pre zabezpečenie priaznivého stavu a ochrany nasledovných druhov vtákov:

Chriašť malý (Porzana parva)

Trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon)

Kačica chrapačka (Anas querquedula)

Včelárik zlatý (Merops apiaster)

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

Hus divá (Anser anser)

 

Parížske močiare patria k územiam s najvyššou koncentráciou hniezdiacich druhov močiarnych vtákov v odhadovanom počte 1000 až 1500 párov.

 

Ak máte záujem nám prenajať alebo odpredať Vaše pozemky nachádzajúce sa v tomto území, ale aj kdekoľvek mimo chránených plôch, môžete nás kontaktovať TU.