Chránené vtáčie územie Žitavský luh sa nachádza v severnej časti Podunajskej nížiny, na nive rieky Žitavy, na úpätí Hronskej pahorkatiny. Podľa územného členenia SR leží v okrese Nové Zámky, v katastrálnych územiach obcí Kmeťovo, Maňa, Michal nad Žitavou a Žitavce. Rozloha CHVÚ je 155,40 ha. Priemerná nadmorská výška je 133 m n.m.

Najvýznamnejšou skupinou žívočíchov územia sú vtáky. Doposiaľ tu bolo zistených 216 druhov avifauny, z čoho 70 druhov tu aj hniezdi. Územie Žitavského luhu bolo pred reguláciou rieky Žitava najvýznamnejšou lokalitou pre bahniaky na Požitaví. Hojne tu hniezdili druhy ako Tringa totanus, Gallinago gallinago, Limosa limosa a územím migrovali tisícové kŕdle druhu Philomaxus pugnax. Predmetom vyhlásenia prírodnej rezervácie Žitavský luh boli práve vtáky radu Charadriiformes. CHVÚ Žitavský luh a komplex aluviálnych lúk a močiara má vysoký význam pre migráciu a hniezdenie druhov viazaných na nízkobylinné zaplavené porasty a podmáčané lúky, napríklad bahniakov (Charadriiformes), chriašťov (Porzana porzana, P. parva) a zúbkozobcov (Anseriformes).

CHVÚ Žitavský luh bolo vyhlásené za účelom ochrany a zabezpečenia priaznivého stavu biotopov nasledovných druhov vtákov:

Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

Kačica chrapačka (Anas querquedula)

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

 

Ak máte záujem nám prenajať alebo odpredať Vaše pozemky nachádzajúce sa v tomto území, ale aj kdekoľvek mimo chránených plôch, môžete nás kontaktovať TU.