Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a Podunajskej pahorkatiny v nadmorskej výške 120 – 130 m n. m. v okresoch Nové Zámky, Komárno a Levice v katastrálnych územiach obcí Radvaň nad Dunajom, Búč, Mužla, Bátorové Kosihy, Horný Chotár, Pastovce. Podklad tvoria pliocénne sladkovodné a čiastočne brakické íly, miestami so štrkmi a pieskami. Na niektorých miestach vystupujú na povrch, ale väčšinou sú pokryté kvartérnymi sedimentami, sprašami a sprašovými hlinami, deluviálnymi hlinami a miestami aj štrkmi a pieskami riečnych terás.

Rozloha územia je 229,32 ha. Biotopy predstavujú kolmé pieskové a sprašové steny s priľahlými xerotermnými porastami vegetácie stepného a lesostepného charakteru. Tieto biotopy predstavujú významné loviská včelárikov, ktoré tu nachádzajú dostatok blanokrídleho hmyzu. Chránené vtáčie územie sa vyhlásilo za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov európsky významného druhu včelárika zlatého (Merops apiaster) a zabezpečenia podmienok jeho prežitia a rozmnožovania. Vo väčšine prípadov ide o územia, ktoré predstavujú pieskové duny a sprašové profily, na ktorých prebiehala alebo prebieha ťažba materiálov, čím sa vytvorili vhodné podmienky pre hniezdenie včelárikov.

Biotopy xerotermného charakteru a výskyt kolmých pieskových a sprašových stien atrahuje aj ďalšie vtáčie druhy, ktoré využívajú obdobné hniezdne a potravné habitaty. Medzi významnejišie a čoraz ubúdajúcejšie patrí dudok chochlatý (Upupa epops). K bežným druhom patria tiež škorec obyčajný a vrabec poľný. Kolmé steny využívajú často aj početné kolónie brehule hnedej (Riparia riparia). K ďalším významným druhov územia patria: ľabtuška poľná (Anthus campestris), pipíška chochlatá (Galerida csristata), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), hrdlička poľná (Streptopelia turtur) a penica jarabá (Sylvia nisoria).

CHVÚ Dolné Pohronie bolo vyhlásene pre účely zabezpečenia priazdnivého stavu biotopov, prežívania a rozmnožovania výberového druhu včelárik zlatý (Merops apiaster), ktorý tu hniezdi v početnosti vysoko významnej pre celé Slovensko. V rámci západného Slovenska ide o najvýznamnejšiu lokalitu výskytu. V rámci celého Slovenska predstavuje územie jedno z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie včelárika zlatého. Priemerný počet hniezdnej populácie je 70 párov v celom CHVÚ.

 

Ak máte záujem nám prenajať alebo odpredať Vaše pozemky nachádzajúce sa v tomto území, ale aj kdekoľvek mimo chránených plôch, môžete nás kontaktovať TU.