Súčasťou aktivity je vypracovanie štúdií a dokumentov potrebných k rozhodnutiam a k povoleniam úradov k realizácii priamych ochranárskych aktivít.

 

- vypracované a predložené projekty na realizáciu hydrogeologických vrtov za účelom vypracovania hydrogeologickej štúdie v projektových lokalitách Parížske močiare a Žitavský luh. Vydané povolenie na realizáciu.

- zrealizované hydrogeologické vrty – 7 vrtov v CHVÚ Žitavský luh a priľahlom území, 2 vrty v CHVÚ Parížske močiare. Hydrogeologické vrty poslúžia sa monitoring hladiny podzemných vôd v územiach a okolitých obciach s účelom získania exaktných údajov o hydrológii lokalít. Zároveň sa merania dopĺňajú o odčítavanie hladín z vodomerných lát v územiach. Merania budú prebiehali v prvej fáze 100 dní v jarných mesiacoch, t.j. marec – jún a následne boli vyhodnotené údaje pre štúdiu.

- spracované 2 hydrogeologické štúdie pre CHVÚ Parížske močiare a CHVÚ Žitavský luh. V prípade Žitavského luhu je súčasťou štúdie aj matematický model revitalizácie.