Súčasťou monitoringu území v rámci projektu Rivermanagement je aj letecký monitoring mokradí Parížskych močiarov a Žitavského luhu. Prvé letecké snímkovanie sme uskutočnili začiatkom apríla počas vrcholenia regulovaných jarných záplav v územiach. Pozrite si zopár záberov z vtáčej perspektívy. Letecké snímky pomôžu sledovať časový vývoj vegetácie a biotopov najmä v porovnaní po revitalizačných zásahov so súčasným stavom. Letecké snímkovanie bude pravidelne opakované.