Zavádzanie tradičných foriem hospodárenia v krajine je základným pilierom obnovy a zachovania rozmanitosti poľnohospodárskej krajiny. Viaceré lúčne organizmy (flóra aj fauna) sú bytostne viazané na pasenie lúk. Pre zlepšenie stavu lúčnych biotopov na Žitavskom luhu sme preto rozšírili pasenie od jesene v roku 2016 aj o dobytok, ktorý spásaním vegetácie podporuje rozmanitosť a vhodné podmienky pre stovky druhov rastlín a zvierat. Od jesene sa tak na lúkach pasú ovce, kozy a uhorský stepný dobytok.