Udržiavanie lúk v dobrom stave a obnovu podmienok pre vybrané druhy vtákov pomáha od začiatku júla na Žitavskom luhu stádo oviec. Na Žitavskom luhu sa naposledy páslo pred 30 rokmi. V tom čase sa v území ešte vyskytovali zaujímavé populácie bahniakov a rôznych lúčnych druhov vtákov. Zánikom tradičného hospodárenia na lúkach a opustením lúk došlo v dôsledku aj s ďalšími faktormi k ich premene a samozrejme aj premene vtáčích spoločenstiev. Úlohou ovečiek bude usilovne spásať lúky a svojou činnosťou tak podporiť návrat a hniezdenie mnohých vtáčích druhov. V neposlednom rade pomôžu spestriť aj pestrosť rastlinných druhov, štruktúru biotopov či výskyt hmyzu ako potravy pre vtáctvo.