Začiatkom jari sme zrevitalizovali zerodované hniezdne biotopy včelárika zlatého bagrovaním. Zároveň boli odstránené invázne druhy drevín. Vznikli vhodné biotopy na dĺžke cca 100 m sprašových stien. Na začiatku hniezdneho obdobia bola populácia včelárikov odhadnutá na 100 párov. Presné čísla prinesie monitoring do konca hniezdneho obdobia.

 

Stav zerodovanej sprašovej steny pred úpravou:

 

Obnovené vhodné hniezdne podmienky pre včeláriky zlaté: