Špecifickým problémom Parížskych močiarov je homogenizácia trstinových porastov a postupné zazemňovanie a zarastanie močiara. Tento proces tu prebieha už desaťročia a dospel až do štádia, že je pomer otvorenej vodnej hladiny k trstinovým porastom minimálny. Súvisí s tým pokles pestrosti a bohatosti územia, ako aj vymiznutie niektorých druhov živočíchov. Vytváranie otvorenej vodnej hladiny a štruktúrovaných typov prostredia je kľúčové pre zvyšovanie diverzity.

V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR -  Správou CHKO Dunajské luhy, M.Medveďom sme pristúpili ku koordinovanému manažmentu vybraných plôch s cieľom vytvárania striedajúcich sa biotopov močiarnej vegetácie a otvorenej vodnej hladiny. 

Práce spočívajú v kosbe trstiny pod vodnou hladinou, odstraňovanie biomasy, vytváranie jazierok bagrovaním, zväčšovanie existujúcich zarastených lagún a sprietočňovanie kanálov v močiari.

Zo vzácnejších druhov sa na manažovaných plôškach vyskytli volavka purpurová a chriašť malý.