Hniezdna lokalita včelárika zlatého v katastri Radvaň nad Dunajom bola natoľko zerodovaná a zarastená, že v roku 2016 nebolo zaznamenané úspešné hniezdenie včelárikov. Na jar 2017 sme na rozlohe 100 m upravili zosunutú a zarastenú pieskovú stenu pre vytvorenie vhodných podmienok pre včeláriky, ale aj brehule. Lokalitu budeme intenzívne monitorovať. Piesková duna predstavuje unikátny biotop na Podunajsku pre rôznych zástupcov fauny. Z vtákov sú tu zaujímavé okrem včelárikov aj dudok chochlatý či škovránik stromový, ktorý je pomerne vzácnym druhom na Podunajsku.