Výkup a prenájom pozemkov je jedným z dôležitých nástrojov ako zabezpečiť trvalú ochranu území. Zároveň budú na týchto pozemkoch realizované aktivity na zlepšenie stavu biotopov a cieľových druhov vtákov.


Dosiahnuté výsledky a stav realizácie:

- k januáru 2022 bolo vykúpených 61.5507 ha pozemkov v projektových lokalitách,

- prenajatých 6,707 ha pozemkov od súkromných vlastníkov, 

- prenajatých 55,1139 ha pozemkov v CHVÚ Žitavský luh a 119,9300 ha v CHVÚ Parížske močiare. Spolu 175,0439 ha od SPF.