1. Revitalizácia vodného režimu v CHVÚ Parížske močiare a CHVÚ Žitavský luh s pozitívnom dopadom na povrchové a podzemné vody v celkovej rozlohe na 500 ha.

2. Revitalizácia biotopových podmienok zarastených a sedimentovaných mokradí na rozlohe 6 ha a 2 km riečnych meandrov prostredníctvom odstránenia nahromadenej biomasy a obnovy zregulovaných riečnych meandrov.

3. Obnova vegetačného krytu revitalizovaných častí mokradí prostredníctvom eliminácie zarastania ruderálnymi a inváznymi rastlinami. Celková plocha s pozitívnym dopadom a obnovou pôvodnej llúčnej a močiarnej vegetácie predsatvuje 60 ha.

4. Obnova kolmých stien v CHVÚ Dolné Pohronie pre hniezdenie včelárika zlatého na úseku 200m.

5. Zlepšenie informovanosti obyvateľstva o územiach NATURA 2000 a elimnácia vyrušovania a neusmerneného pohybu rekreantov po chránených územiach, realizácia drobnej infraštruktúry s prvkami osvety a vzdelávania pre návštevníkov území.