V rámci aktivity zrealizovaný prieskum verejnej mienky dotazníkovou formou na 50 respondentoch, ktorí sa zúčastnili projektových podujatí. Súčasťou dotazníkového prieskumu bolo overenie znalostí o prírodných hodnotách regiónu v iniciálnych štádiách projektu. Dotazníkový prieskum bude zopakovaný na podobnej vzorke respondentov pred koncom projektu. Zároveň budú hodnotené ďalšie ukazovatele vyplývajúce z charakteru projektových aktivít zamerané na ekosystémové služby.