Jedným zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich stav biotopov je ich manažment. V dôsledku dlhodobo chýbajúceho vhodného a postačujúceho manažmentu biotopov a vegetácie v projektových územiach dochádza k ich zarastaniu a zániku vhodných podmienok pre záujmové druhy vtákov. V rámci našich aktivít bude v projektových územiach realizovaná priama obnova vegetačného krytu, najmä lúk po revitalizácii v územiach. Tiež budú kosením, odstraňovaním a pasením potláčané invázne, nepôvodné a expanzívne sa správajúce druhy drevín a bylín. V projektovom území Žitavský luh bude implementovaný model extenzívnej farmy s cieľom vypásania lúk. Na Parížskych močiaroch bude zavedené využívanie a kosenie trstiny. 

Dosiahnuté výsledky a stav realizácie:

- v roku 2014 boli zmanažované lúčne porasty o rozlohy 50 ha na Žitavskom luhu, v roku 2015 prebiehal manažment (kosba, pastva a odstránenie biomasy) na Žitavskom luhu na rozlohe 55 ha, v roku 2016 boli pokosené spásané lúky na rozlohe 45 ha na Žitavskom luhu a na rozlohe 1,5 ha na Parížskych močiaroch. Na Žitavskom luhu prebiehal manažment lúk od jesene 2016 zakúpenými vlastnými strojmi. V rokoch 2017 a 2021 bol zrealizovaný manažment biotopov celkovo na rozlohe 85 ha lúk kosením a spásaním, na ploche 25 ha lúk je realizované celoročné cyklické pasenie v CHVÚ Žitavský luh. Na ploche cca 85 ha prebieha manažment v kombinácii kosba a pastva, alebo neskorá jesenná a zimná pastva v močiarnych porastoch.

- v júli 2015 bola na Žitavskom luhu obnovená po 30 rokoch pastva hospodárskych zvierat s cieľom vypásania lúk a zlepšenia stavu biotopov (ďalšie info). Od jesene 2016 bola pastva rozšírená aj hovädzím dobytkom v mokrejších častiach územia, predovšetkým na vypásanie ostricových močiarnych častí (ďalšie info).

- od zimy 2016 sa zrealizovali menšie práce zamerané na zlepšenie stavu trstinových porastov v CHVÚ Parížske močiare, sprietočnenie kanálov a zlepšenie habitatových podmienok pre kritériové druhy. V januári 2019 bol zakúpený stroj na kosenie trstiny. Prebehli zimné kosby trstiny v roku 2019, 2021 na rozlohe 2,80 ha. Ďalšie info na tomto mieste, alebo v tomto článku.

- invázne dreviny v rámci projektových lokalít boli odstraňované kosením, výrubom a spásaním. Celkovo boli porasty inváznych druhov (bylín a drevín) zmanažované na rozlohe 8,5 ha a pri hniezdiskách včelárikov pri hniezdnych stenách na dĺžke 100 m.