Výsledky projektu budú postupne zverejňované v nasledovnej štruktúre:

 

A. Prípravné akcie

A1 Príprava technickej dokumentácie

A2 Vypracovanie štúdií pre orgány štátnej správy

 

B. Výkup a prenájom pozemkov, kompenzačné platby

B1 Výkup/prenájom pozemkov v projektových lokalitách

B2 Kompenzačné platby pre obmedzenie hospodárenia

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C1 Revitalizácia riečnych mokradí a zlepšenie vodného režimu

C2 Revitalizácia vegetácie a biotopov v projektových lokalitách

C3 Revitalizácia hniezdnych stien včelárika zlatého

C4 Telemetrické sledovanie vtáctva

C5 Inštalácia turistickej a informačnej infraštruktúry k usmerneniu návštevnosti v projektových územiach

 

D. Monitoring dopadu projektových akcií

D1 Monitoring priebehu revitalizácie

D2 Prieskum verejnej mienky a meranie dopadu projektových aktivít na socioekonomické ukazovatele regiónu

 

E. Propagácia a šírenie výsledkov projektu

E1 Príprava a aktualizácia webovej stránky

E2 Informovanie miestnych obyvateľov a širokej verejnosti o prírodných hodnotách regiónu

E3 Príprava a distribúcia propagačných materiálov

E4 Informovanie a propagácia projektu v médiách

E5 Publikovanie výstupov a vedeckých výsledkov v odborných periodikách